Kitsissunnguit - Grønne Ejland

IMG 9406 660

Fugle, natur og kulturhistorie

Kitsissunnguit i Diskobugten er én af Grønlands vigtigste fuglelokaliteter og udgør med sine mange forskellige naturtyper herunder vådområder og rige fugleliv en unik naturlokalitet i Grønland. Ingen andre steder i landet finder man så mange forskellige ynglende fuglearter. Navnlig én fugleart kendetegner øgruppen: Havternen. Arten har her sin vigtigste yngleplads i Grønland, og kolonien på Kitsissunnguit er blandt de største i verden.

Øerne er fredede, men....

Øgruppen er i dag et fredet område med begrænset adgang i fuglenes yngleperiode. Fredningen kombinerer biologiske hensyn og lokale interesser som fiskeri og adgang til fortidsminder. Fredningen er en moderne fredning, der tager hensyn til fuglene og lader både lokale og turister benytte de flade grønne øer i Disko Bugt.

Øer med global betydning 

Øerne er også unikke i international sammenhæng. Området er udpeget som "et vådområde af international betydning" - et såkaldt Ramsar-område, blandt andet fordi øernes havternebestand forekommer i så stort et antal, at området har betydning for den globale bestand.

 

Map 300 

(Klik på kortet for stor størrelse).

 

Hjemmesiden er en del af projektet 'Lokal implementering af Ramsarkonventionen', finansieret af Miljøministeriets pulje 'Miljøstøtte til Arktis' (Dancea).

 

Projektets andre dele omfatter en flyer, en folder samt en udstilling på Aasiaats Lokalmuseum i 2009, hvor gymnasieelever fra Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik (Nordgrønlands Gymnasium) producerede en udstilling om Kitsissunnguits naturhistorie, kulturhistorie og naturressourcer.